Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (hädanefter kallad ”denna policy”) anger riktlinjerna för hur Game Lounge Limited hanterar den information och de personuppgifter du har lämnat till oss och som gör det möjligt för oss att effektivt hantera det förhållande du har med oss.

Denna policy gäller för våra webbplatser, applikationer, produkter och/eller tjänster som länkar till denna policy eller som inte har en separat policy (hädanefter kallade ”våra tjänster”). Denna integritetspolicy syftar till att ge dig en bättre förståelse för de uppgifter vi samlar in, anledningen till att vi samlar in sådana uppgifter, sättet på vilket vi hanterar dessa uppgifter, de enheter vi delar nämnda personuppgifter med, dina rättigheter i förhållande till insamling, behandling och delning av sådana uppgifter samt andra relevanta frågor som rör integritet och säkerhet.

Eventuella personuppgifter som du lämnar eller som vi redan innehar kommer att behandlas i linje med och på det sätt som anges i denna integritetspolicy. All information kommer att tillhandahållas genom Game Lounge-webbplatsen (”webbplatsen”) eller på andra sätt som Game Lounge kan göra tillgängliga från tid till annan.

Genom att läsa denna policy förstår och godkänner du att dina personuppgifter kan behandlas på det sätt som anges i denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy ska du inte använda webbplatsen eller på annat sätt lämna dina personuppgifter till oss.

Varje hänvisning som görs i denna policy till ”Game Lounge”, ”oss”, ”vi” eller ”vår/vårt” avser personuppgiftsansvarig, det vill säga Game Lounge Limited, ett maltesiskt bolag med registreringsnummer C 53144 och med registrerad adress i Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta och som äger webbplatsen esportsvikings.com/se

All behandling av personuppgifter som utförs av Game Lounge enligt beskrivningen i denna integritetspolicy ska bedrivas i linje med:

- Maltesiska dataskyddsförordningen (hädanefter kallad ”DPA” - kapitel 586 i Maltas lagstiftning) samt eventuell kompletterande lagstiftning som utfärdats enligt DPA, som kan ändras från tid till annan; och

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 angående skyddet för fysiska personer vid behandlingen av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, samt upphävandet av direktiv 95/46/EC (allmänna dataskyddsförordningen) (hädanefter kallad ”förordningen” eller ”GDPR”).

DPA och GDPR ska hädanefter tillsammans kallas ”dataskyddslagarna”.

Game Lounge bestämmer sättet och för vilket ändamål personuppgifterna ska behandlas och agerar därför som ”personuppgiftsansvarig” i tillämpliga dataskyddslagar.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig

”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annan organisation som, ensam eller gemensamt med andra, bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till; när ändamålen och hur behandlingen ska gå till bestäms enligt unionslagstiftning eller en medlemsstats lagstiftning kan personuppgiftsansvarig eller de särskilda kriterierna för utnämning av vederbörande tillgodoses av unionslagstiftning eller medlemsstatens lagstiftning.

Personuppgiftsbiträde

”Personuppgiftsbiträde” avser den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annan organisation som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Personuppgifter

”Personuppgifter” avser all information som identifierar dig som individ eller som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Säkerhet

Game Lounge lagrar dina personuppgifter digitalt på krypterade hårddiskar.

Skydd av Personuppgifter

Personuppgifter som innehas av oss skyddas med användning av säkerhetsprocesser och system med högsta branschstandard. Vårt åtagande att skydda personuppgifter sker inte bara genom kvalitet och hög standard, utan även genom den bästa och mest effektiva tillämpningen av lagen. Vi är bundna till att endast behandla personuppgifter om sådan behandling baseras på verkliga och legitima skäl på grundval av en av de rättsliga grunder som fastställts i GDPR.

Behandling Baserad på Våra Legitima Intressen

Ett legitimt intresse föreligger när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl till att behandla personuppgifter. Vi förbinder oss i sådana fall att skydda dina personuppgifter och sättet på vilket dessa uppgifter behandlas samt att säkerställa att sådan behandling inte är orättvis mot dig eller dina intressen.

Om och när vi beslutar oss för att behandla dina personuppgifter baserat på legitima intressen kommer vi att meddela dig om detta, vilka legitima intressen det rör sig om samt tillhandahålla en processgång där du kommer att kunna ställa frågor och/eller göra invändningar som du har avseende sådan behandling. Det är viktigt att notera att Game Lounge inte är skyldiga att upphöra med behandlingen om grunderna för behandlingen är överordnad din rätt att göra invändningar.

Behandling Baserad på ditt Samtycke

Samtycke är inte den enda grunden som vi är tillåtna eller skyldiga att förlita oss på vid behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter baserat på ditt samtycke i fall där vi inte kan eller väljer att inte förlita oss på en bakomliggande rättslig grund (som efterlevnad av en rättslig skyldighet eller ett legitimt intresse). När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, ska du ha rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och på samma sätt som det tidigare lämnats av dig. I händelse av att du utövar din rätt att återkalla ditt samtycke kommer vi att avgöra huruvida vi har möjlighet (eller är skyldiga) att behandla dina personuppgifter baserat på någon annan rättslig grund än samtycke. Om så är fallet kommer vi att meddela dig i enlighet med detta. Ett återkallande av ditt samtycke kommer inte att ogiltigförklara behandlingsförfaranden som utförts innan du har återkallat ditt samtycke.

Behandling Baserad på Samtycke

För att undvika eventuella missförstånd vill vi påpeka att i de begränsade fall där vi inte kan eller väljer att inte förlita oss på en annan rättslig grund (till exempel våra legitima intressen) kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke.

I de fall där behandlingen sker på grundval av ditt samtycke ( vilket vi aldrig kommer förutsätta har lämnats, men som vi ska ha erhållit på ett tydligt och uttryckligt sätt från dig) har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och detta på samma sätt som du ska ha lämnat det till oss.

Om du skulle utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (genom att skriva till oss på den fysiska adressen eller e-postadressen nedan) kommer vi i detta skede att avgöra om det finns en alternativ rättslig grund för att behandla dina personuppgifter (till exempel på grundval av en rättslig skyldighet som vi omfattas av) enligt vilken vi skulle ha rätt (eller till och med en skyldighet) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke, och i sådana fall meddela dig om detta.

När vi ber dig om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar att lämna nödvändiga uppgifter som krävs för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna är det inte nödvändigtvis säkert att vi kan tillhandahålla sådana tjänster (i synnerhet om samtycke är den enda rättsliga grund som är tillgänglig för oss).

Bara för att klargöra så är samtycke inte den enda grund som tillåter oss att behandla dina personuppgifter . I föregående avsnitt ovan beskrev vi de olika grunder som vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

Cookies

När du besöker vår webbplats samlar vi in särskilda kategorier av personuppgifter automatiskt genom användning av cookies och liknande tekniker.

För mer utförlig information om vad cookies är och hur och varför vi behandlar sådana uppgifter på detta sätt (inbegripet skillnaden mellan nödvändiga och icke-nödvändiga cookies), läs vår detaljerade men lättlästa Cookiepolicy.

Andra Ändamål

Vi kan vara skyldiga att använda och lagra personuppgifter för att förhindra förlust och för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom, eller andra personers rättigheter i enlighet med våra legitima intressen.

Lagring av Uppgifter

Vi lagrar uppgifter under begränsade perioder när de behöver lagras för legitima affärsmässiga eller juridiska ändamål. Vi försöker säkerställa att våra tjänster skyddar uppgifter från oavsiktlig eller skadlig radering. På grund av detta kan det förekomma fördröjningar från det att du raderar något tills kopior raderas från våra aktiva system och backupsystem. Om du behöver mer information, kontakta oss på [email protected]

Auktoriserad Utlämning av Personuppgifter till Tredje Part

Utan att det påverkar något annat i denna integritetspolicy kan personuppgifter som rör dig delas med auktoriserade tredje parter i eller utanför EU/EES, där sådan utlämning är tillåten eller krävs enligt lagar om skydd av personuppgifter och/eller annan tillämplig lagstiftning. Dessa auktoriserade tredje parter kan inbegripa, men är inte begränsade till, enheter inom Game Lounge, andra tredje parter och organisationer som brottsbekämpande myndigheter, samarbetande bokförings- och revisionsbyråer, tillsynsmyndigheter, relevanta myndigheter och leverantörer av digital marknadsföring. Vi kan även dela sådana personuppgifter med organisationer som har introducerat dig för oss, tredje parter som du har bett oss eller tillåtit oss att dela dina uppgifter med eller andra tredje parter som vi är tvungna att dela dina personuppgifter med för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och/eller tjänster du har begärt. De personuppgifter som delas kommer att bero på den eller de produkter och/eller tjänster du väljer att använda.

När sådana personuppgifter måste överföras utanför EES – europeiska ekonomiska samarbetsområdet, säkerställer vi att alla nödvändiga och lämpliga skyddsåtgärder är på plats. Vi kan även lämna ut personuppgifter till andra bolag inom närstående eller dotterbolag och till affärspartner, eller till efterföljande rättsinnehavare till vår verksamhet. Sättet på vilket dataöverföring utanför EES hanteras beskrivs utförligt nedan. Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med tredje parter för deras marknadsföringsändamål (såvida du inte ger ditt samtycke till det).

Delning av Personuppgifter till Andra Kategorier av Mottagare

Relevanta uppgifter kommer även att lämnas ut eller delas i enlighet med vad som är lämpligt (och alltid i linje med dataskyddslagarna) till/med medlemmar och personal inom Game Lounge, till/med andra enheter inom Game Lounge (till exempel i enlighet med juridiska skyldigheter) och/eller till/med anknutna enheter och/eller underleverantörer etablerade inom Europeiska unionen om det är relevant för något av ändamålen beskrivna i denna integritetspolicy (inbegripet till/med våra tjänsteleverantörer som möjliggör webbplatsens funktionalitet och/eller eventuella tjänster du kan behöva). Personuppgifter kommer enbart att delas av oss i syfte att tillhandahålla de tjänster du begär från oss eller av andra lagenliga skäl (inbegripet auktoriserade utlämningar som inte kräver ditt samtycke).

Eventuella auktoriserade utlämningar kommer att ske i enlighet med dataskyddslagarna (till exempel är alla våra personuppgiftsbiträden bundna av kraven i nämnda dataskyddslagar, inbegripet en strikt skyldighet att hålla alla uppgifter de erhåller konfidentiella och att säkerställa att deras anställda/personal också omfattas av liknande skyldigheter). Ovannämnda tjänsteleverantörer (våra personuppgiftsbiträden) är dessutom bundna av ett antal andra skyldigheter (särskilt de som fastställs i artikel 28 i GDPR).

Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med tredje parter för deras marknadsföringsändamål (såvida du inte ger ditt samtycke till det) .

Internetkommunikation

Du ska vara medveten om att uppgifter som skickas över internet kan överföras över internationella gränser även om sändare och mottagare av uppgifterna befinner sig i samma land. Vi kan inte hållas ansvariga för något du eller en tredje part gjort eller underlåtit att göra avseende personuppgifter innan vi tar emot dem, inbegripet, men inte begränsat till, eventuell överföring av personuppgifter från dig till oss via ett land som har ett mindre omfattande dataskydd än det som gäller inom Europeiska unionen, och detta oavsett tekniska hjälpmedel (till exempel WhatsApp, Skype, Dropbox etc.).

Vidare frånsäger vi oss allt ansvar för säkerheten för dina uppgifter i samband med överföringen via internet såvida vårt ansvar inte uttryckligen framgår i en lag med verkan i Malta.

Personuppgifternas Korrekthet

Alla rimliga ansträngningar görs för att hålla personuppgifter vi innehar om dig uppdaterade och så korrekta som möjligt. Du kan kontrollera den information vi innehar om dig när som helst genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan. Om du upptäcker några felaktigheter kommer vi att rätta till dem och när så krävs radera dem. Nedan hittar du en utförlig lista över dina juridiska rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Länkar till Tredjepartswebbplatser

Länkar vi tillhandahåller till tredjepartswebbplatser är tydligt markerade och vi är på inget sätt ansvariga för (inte heller kan vi på något sätt anses godkänna) innehållet på sådana webbplatser (inbegripet tillämpliga integritetspolicyer eller databehandling). Vi rekommenderar starkt att du läser integritetspolicyerna för sådana tredjepartswebbplatser.

Överföring av Uppgifter Utanför EES

Dina personuppgifter kommer endast att överföras utanför EES eller något annat land utanför EES som Europeiska kommissionen har ansett erbjuder en adekvat nivå av skydd (även kallade ”vitlistade länder” – listade här https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_sv ) under följande omständigheter: När du uttryckligen har lämnat dittsamtycke till oss att göra det; när det är nödvändigt för att upprättaeller fullgöra ett avtal som ingåtts mellan dig och Game Lounge; eller föratt följa och agera i linje med juridiska skyldigheter och förpliktelser.

Om personuppgifter överförs utanför EES, inom Game Lounge eller till någon av Game Lounges affärspartner, säkerställer vi att alla lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att garantera att samma skydd ges och att samma standarder tillämpas som inom EES. Du är berättigad att erhålla en kopia av sådana skyddsåtgärder genom att kontakta oss på adressen nedan.

Avtal som innehåller standardavtalsklausuler för EU (EU:s typklausuler) kommer att användas, vilka kräver att den enhet som mottar personuppgifterna ska använda samma standarder som de skulle omfattas av om de verkade inom EES. Om uppgifter överförs till USA och den enhet som mottar uppgifterna är registrerad inom Privacy Shield (ett ramverk som säkerställer skydd av personuppgifter) ska överföringen anses ha samma skyddsnivå som godkänts av Europeiska kommissionen.

Den Registrerades Rättigheter

Game Lounge åtar sig att hjälpa dig på bästa möjliga sätt om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Vi kan i vissa fall behöva verifiera din identitet innan vi tillmötesgår din begäran om att utöva en relevant rättighet.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att fråga oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig, och om så är fallet ska du ha rätt att få tillgång till dessa personuppgifter samt följande information:

 • Vilka personuppgifter vi har,
 • Varför vi behandlar dem,
 • Vilka vi lämnar ut dem till,
 • Hur länge vi avser behålla dem (där det är möjligt),
 • - Huruvida vi överför dem utomlands och vilka skyddsåtgärder vi tillämpar för att skydda dem,

 • Vilka rättigheter du har,
 • Hur du gör för att lämna ett klagomål,
 • - Var vi har fått dina personuppgifter ifrån och - Huruvida vi har utfört något automatiskt beslutsfattande (inbegripet profilering) samt relaterad information.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att vända dig till oss och be om att få dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade och/eller kompletterade.

  Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

  Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter och vi ska hörsamma detta utan onödigt dröjsmål, dock endast när:

  • Personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för; eller
  • Du har återkallat ditt samtycke (i de fall där behandlingen grundar sig på ditt samtycke) och vi saknar någon annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter; eller
  • Du framgångsrikt har utövat din rätt att göra invändningar (enligt nedan); eller
  • Dina personuppgifter har behandlats olagligt; eller
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi omfattas av; eller
  • Det föreligger speciella omständigheter avseende barns rättigheter.

  Oavsett omständigheter ska vi inte vara juridiskt bundna att tillmötesgå din begäran om radering om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att efterleva en juridisk skyldighet som ålagts oss.

  Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har emellertid endast rätt att utöva denna rättighet när:

  - Dina personuppgifters korrekthet bestrids (se rätten till rättelse ovan), under en period som gör det möjligt för oss att verifiera personuppgifternas korrekthet; eller

  - Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter; eller

  - Vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in för, men du behöver personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

  - Du har utövat din rätt att invända och en verifiering av våra legitima grunder för att åsidosätta din invändning pågår.

  Om du med framgång utövar denna rätt skulle vi bara kunna behandla dina personuppgifter:

  • När vi har ditt samtycke; eller
  • För att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller
  • Med hänsyn till viktiga allmänna intressen.

  Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att be oss lämna ut personuppgifter till dig som du tidigare har lämnat till oss. Vi kommer att tillhandahålla sådana uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format, eller (när det är tekniskt möjligt) skicka uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt. Du har endast rätt att utöva denna rättighet när:

  - Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller till följd av ett avtal med dig; och

 • Behandlingen är automatiserad.
 • Rätt att återkalla samtycke

  För närmare information om denna rättighet, läs avsnittet ”Behandling Baserat på Samtycke”, ovan.

  Rätt att göra invändningar mot behandling

  Under vissa omständigheter har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. När vi endast behandlar dina personuppgifter baserat på ett av följande ändamål:

  - Behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift i allmänhetens intresse; eller

  - När behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts legitima intressen.

  Behandlingen ska endast upphöra när den personuppgiftsansvarige inte har lämnat övertygande eller legitima skäl som överväger dina åberopade invändningar i en sådan begäran och som kräver fortsatt behandling.

  När dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

  I alla andra fall förutom de som listas ovan ska denna generella rätt att göra invändningar inte erhållas.

  Rätt att lämna in ett klagomål

  I egenskap av registrerad kan du när som helst lämna in ett klagomål hos en relevant tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att Game Lounge har inkräktat på någon av dina rättigheter. Behörig tillsynsmyndighet i Malta är IDPC (”Office of the Information and Data Protection Commissioner”).

  Oaktat denna rättighet ber vi dig att försöka lösa eventuella problem du har med oss innan du lämnar in ett klagomål hos IDPC.

  Det är viktigt att notera att Game Lounge, oaktat sådana rättigheter, fortfarande kan neka en sådan begäran om de har en rimlig motivering till ett sådant beslut. En nekad begäran hindrar inte dig från att lämna in ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet för dataskydd.

  Bolagsinformation

  Om du har några frågor eller synpunkter avseende integritet eller om du vill utöva någon av dina individuella rättigheter, kontakta vår DPO på: [email protected] eller genom att skriva till adresserna ovan.

  Gdpr Image

  Vi använder cookies på denna sida för att förbättra användarupplevelsen.

  Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du oss tillåtelse att använda cookies

  x